Noves aportacions del projecte a l’estat actual de la ciència i el coneixement, a la generació de nous productes i serveis tecnològicament avançats

Els sistemes de cultiu i producció de bolets comestibles han estat posats a punt durant anys (Atkins 1966, Harris 1976, Chang y Hayes 1978, Oei 1991, Stamets 2000, Sanchez 2004). Es pot considerar que la recerca bàsica en aquest camp de la ciència i el coneixement està totalment desenvolupada. El marc que ofereix aquest projecte es idoni per aplicar els coneixements cientifico-tècnics adquirits durant els darrers anys.

Tot i que les tècniques bàsiques emprades en el cultiu dels bolets estan ja molt desenvolupades, no es pot descartar que l’abordatge d’espècies fúngiques que fins ara no han estat cultivades en condicions controlades, i que en alguns casos ni tants sols han estat estudiades des d’altes punts de vista, pugui aportat algunes novetats sobre la biologia d’aquestes organismes, i per tant, augmentar el coneixement científic actual d’aquests fongs lignícoles.

Les aportacions esperades d’aquest projecte van directament dirigides a la generació de nous productes. Com s’ha exposat, els objectius es centren en incorporar noves especies de fongs lignícoles, actualment no cultivades, per a diversificar el cultiu i la producció de bolets comestibles. La consecució dels objectius proposats donaria nous productes comercials que millorarien la competitivitat dels productors de bolets.

Referències

  • Atkins F, 1966. Mushroom growing today. Macmillan Publishing Co., New York, New York.
  • Chang ST y Hayes WA, 1978. The biology and cultivation of edible mushrooms. Academic Press, New York.
  • Harris B, 1976. Growing wild mushrooms. Wingbow Press, Berkeley, California.
  • Oei P, 1991. Manual on moshroom cultivation. Tool, Amsterdam.
  • Sánchez C, 2004. Modern aspects of mushroom culture technology. Appl Microbiol Biotechnol 64: 756-762.
  • Stamets P, 2000. Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. Colorcraft Ltd. Hong Kong, 574 pag.