Viabilitat tècnica i riscos tecnològics

Els membres del grup operatiu disposen del personal qualificat i les instal·lacions i equipaments necessaris per tal d’assegurar la viabilitat tècnica del projecte pilot.
TEB Verd SCCL/Bolet Ben Fet (http://www.boletbenfet.com/) i Bolets de Soca (https://www.boletsdesoca.com/) son dues empreses que es dediquen a la producció de bolets de fusta comestibles a nivell comercial. Compten amb anys d’experiència en aquest sector i orienten la seva activitat cap a clients diferenciats. Disposen de les instal·lacions necessàries per al cultiu comercial d’aquests bolets i del personal qualificat per a l’execució de les seves funcions dins del projecte pilot.

La Societat Catalana de Micologia (http://www.micocat.org/) va ser fundada fa 45 anys. Els seus socis tenen en comú l’interès pel coneixement dels bolets, i la seva activitat habitual consisteix en la recol·lecció, identificació i documentació del bolets de Catalunya. Organitzen excursions i exploracions micològiques, exposicions, cursets, conferències i altres activitats relacionades amb el mon dels bolets. La Societat fa difusió dels seus treballs en publicacions pròpies com: Revista Catalana de Micologia, i Bolets de Catalunya. Compte amb persones de demostrada capacitat tècnica i científica per a desenvolupar les tasques assignades.

El Gremi Fusta i Moble (https://gremifustaimoble.cat/) compte amb una dilatada història i aglutina a tots els actors relacionats amb el sector de la fusta. Com a membre del projecte aporta la connexió amb els proveïdors dels substrats necessaris per al cultiu dels bolets. L’aprovisionament dels substrats per a totes les tècniques de cultiu quedaria garantit.

Els dos grups de recerca integrats en un únic equip, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Universitat de Barcelona (UB), tal i com s’argumenta amb més detall a l’apartat “Adequació del perfil científico-tècnic dels grups de recerca”, compten amb el personal qualificat i amb l’experiència demostrada per a garantir la viabilitat dels treballs de recerca i desenvolupament que s’abordaran en el projecte pilot. Tots dos estan dotats de les instal·lacions i laboratoris necessaris per a treballar en totes les tècniques de microbiologia (equipaments per a garantir l’esterilitat de medis i processos de cultiu, instal·lacions per a la incubació dels cultius, sistemes per a la conservació en fred de cultius i inòculs fúngics, …).

Ens els darrers anys, membres d’aquest mateix grup operatiu han fet assajos preliminars en els que s’ha aconseguit aïllar, cultivar i obtenir bolets amb especies com Polyporus squamosus (bolet de noguer), demostrant, a petita escala, la viabilitat de la proposta que ara es presenta.

En quan als riscos que potencialment es podrien trobar, des del punt de vista tècnic en l’execució del projecte, identifiquem els següents:

 • Manca de material inicial, és a dir, bolets recollits a camp.
  La producció de bolets en condicions naturals és molt variable al ser molt depenent de les condicions ambientals i meteorològiques del moment. La variabilitat d’un any a l’altre pot ser enorme i no es pot garantir l’aparició de bolets a anys vista.
  Per a reduir aquest risc:
  A. Ens avancem en les tasques de recollida de bolets a camp. A l’espera de l’aprovació del projecte comencem a recollir i aïllar en cultiu pur aprofitant la tardor de 2018 (que està sent especialment productiva) i la primavera de 2019.
  B. Tenim contacte amb professionals d’altres zones geogràfiques comparables que podrien proporcionar material (exemplars de les mateixes especies de bolets) en cas necessari.
 • Pèrdua de la col·lecció de cultius per dificultats tècniques.
  S’establiran dos laboratoris diferents per a la recepció de les mostres i l’aïllament en cultiu pur. Això facilitarà el processat de material fresc en menys temps. El manteniment d’una col·lecció de cultius viable pot presentar dificultats degudes a contaminacions, o al mal funcionament de les instal·lacions de refrigeració o incubació. El manteniment d’una col·lecció de cultius és indispensable per a la producció d’inòculs durant el desenvolupament del projecte i de cara a futures aplicacions.
  Per a reduir aquest risc:
  La col·lecció d’aïllaments fúngics, obtinguts en les diferents campanyes de recol·lecció a camp, és duplicarà en dos laboratoris diferents (UB, IRTA) per a reduir el risc de pèrdua del material inicial.
 • Diversitat de requeriments en les condicions de les proves pilot (temperatura, humitat, il·luminació).
  La diversitat d’espècies a assajar pot requerir una variabilitat de condicions de cultiu que no puguin ser proporcionades per una única instal·lació.
  Per a fer front a aquests risc:
  A. Les proves pilot es duran a terme en les instal·lacions de dos productors diferents (Bolet Ben Fet i Bolets de Soca) per a garantir que aquest no sigui un factor limitant.
  B. En el pressupost sol·licitat es recull el lloguer d’instal·lacions per a fer front a les necessitats no cobertes pels membres del grup operatiu.

Matriu de riscos de l’activitat proposada:

Factor de risc IMPACTE (1-3) PROBABILITAT (1-3) SEVERITAT Mesura preventiva Mesura correctiva
Manca de material inicial 3 1 3 Avancem la recollida de bolets a un any abans de l’aprovació del projecte Contactes en altres zones geogràfiques comparables que puguin proporcionar material
Pèrdua de la col·lecció de cultius 3 1 3 Es duplicarà la col·lecció en dos laboratoris diferents
Instal·lacions insuficients per a proporcionar totes les condicions de cultiu al mateix temps 2 2 4 Participació de dos productors diferents Lloguer d’instal·lacions

Impacte: 1 cap impacte, 2 impacte moderat, 3 Impacte important
Probabilitat: 1 Poc probable, 2 Bastant Probable, 3 Molt Probable
Severitat = Impacte x Probabilitat