Gremi Fusta i Moble

Gremi Fusta i Moble posarà a disposició del projecte els seus mitjans de contacte amb el sector de la fusta per tal de facilitar l’abastiment dels derivats de fusta (principalment serradures de diferents especies forestals) per tal de ser emprats com a substrats per al cultiu i producció de bolets comestibles (tasca 6 i 7). Col·laborarà en la difusió al sector dels resultats obtinguts en el projecte, mitjançant els seus propis canals de divulgació.