Tasca 1 – Recol·lecció de bolets.

Per poder arribar al cultiu d’un nou bolet serà imprescindible la obtenció de cultius purs de cada una de les espècies fúngiques candidates. Per obtenir el material a partir del qual es faran els aïllaments en cultiu pur, es procedirà a la recol·lecció de bolets en diferents ecosistemes forestals. Aquesta tasca serà desenvolupada per membres de la Societat Catalana de Micologia (SCM) dins de les exploracions micològiques que formen part de la seva activitat habitual. Aquestes prospeccions es realitzen principalment durant el mesos de tardor i primavera. La recol·lecció es centrarà en les espècies fúngiques llistades en la Taula 1. Aquestes espècies han estat seleccionades, segons les dades bibliogràfiques i l’experiència dels membres de la SCM i la resta de membres del grup operatiu, com a les espècies fúngiques lignícoles, presents en el territori català, amb més possibilitats d’esdevenir bolets comestibles cultivables per les seves característiques biològiques i organolèptiques.

Taula 1 – Llistat d’espècies fúngiques candidates. Les recol·leccions de camp es centraran en aquestes especies per presentar les millors perspectives a ser nous cultius de bolets comestibles.

Nom científic

Nom comú

Agrocybe aegerita

Pollancró

Albatrellus pes-caprae (Scutiger pes-caprae)

Sabatera

Auricularia sp.

Calocybe gambosa

Moixernó

Fistulina hepatica

Fetge de vaca

Dendropolyporus umbellatus

Grifola frondosa

Gírgola de castanyer

Hericium coralloides

Greixa d’avet

Hericium erinaceum

Bolet carner

Kuehneromyces (Pholiota) mutabilis

Pollatenc

Laetiporus sulphureus (Polyporus sulfureus)

Gírgola de garrover

Lyophyllum decastes

Gírgola de bruc

Meripilus giganteus

Sabatera de faig

Pleurotus eryngii

Gírgola de panical o bolet de card

Pleurotus ferulae

Pluteus petasatus

Polyporus squamosus

Bolet de noguer

Polyporus tuberaster

Polyporus tunetanus

Socarrell

Sparassis crispa

Greixa, Peu de rata reina

Sparassis laminosa

Tremella sp.

Volvariella sp.

Algunes de les espècies llistades, com Laetiporus sulphureus, Meripilus giganteus o Sparassis laminosa, no estan considerades generalment com a molt bons comestibles, sovint per qüestions de textura o duresa, que fan que només es considerin adients els exemplars joves. No obstant, s’han inclòs en el llistat ja que, per experiència prèvia, sabem que les característiques de textura dels bolets cultivats son més favorables per a la comestibilitat.

Els exemplar recollits a camp, un cop feta una primera identificació taxonòmica, s’enviaran als centres de recerca (UB, IRTA) el més aviat possible (24-48 hores) per a procedir al seu aïllament en cultiu pur en condicions axèniques de laboratori. En la mesura de les possibilitats, el transport es farà preferentment en condicions de refrigeració, per evitar el deteriorament del material recol·lectat.

Posteriorment als aïllaments en laboratori, els exemplars processats es dessecaran i es guardaran en herbari per a la seva consulta i revisió posterior, si fos necessària.