Tasca 4 – Manteniment d’una col·lecció o banc de cultius

Tots els aïllaments aconseguits en la tasca 2, i verificats en la tasca 3, s’incorporaran a una col·lecció de cultius.

La col·lecció de cultius es mantindrà seguint mètodes habituals. Es ressembrarà a medi fresc MEA cada tres mesos, per a garantir la viabilitat dels fongs aïllats durant tota la durada del projecte. Les plaques s’incubaran a 25ºC durant 7-14 dies, i es mantindran a 4ºC fins a la nova ressembra.

Per a evitar la pèrdua de la col·lecció de cultius es mantindran dues col·leccions per duplicat, una en cada centre de recerca (IRTA i UB).