Tasca 2 – Aïllament en cultiu pur

A partir del bolets recollits a camp es procedirà al seu aïllament en medis de cultiu de laboratori. El medi de cultiu que s’utilitzarà de manera rutinària serà l’agar extracte de malta (MEA). Quan sigui necessari eliminar la presència de bacteris contaminants, aquest medi es podrà suplementar amb antibiòtics (Ampicil·lina, Sulfat d’Estreptomicina, Cloramfenicol, o Clortetraciclina, a raó de 50 μg/l).

Aquesta tasca és vital per al desenvolupament del projecte, i per a incrementar les possibilitats d’èxit es realitzarà per triplicat. En el moment de la recol·lecció en camp, els membres de la SCM realitzaran un primer aïllament in situ. Els medis de cultiu en tub els proporcionarà l’IRTA. Els tubs sembrats s’enviaran a l’IRTA per a la seva incubació.

Els exemplars recol·lectats es dividiran en dos lots que s’enviaran a cada un dels laboratoris: UB i IRTA. En cada laboratori es procedirà novament a l’aïllament en cultiu pur, utilitzant cada un els seus mitjans i el mateix medi de cultiu (MEA suplementat o no amb antibiòtics).

Els cultius s’incubaran a 25ºC durant el temps necessari fins a verificar el creixement de miceli fúngic i l’absència de contaminants.