Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 14 de febrer de 2020
Hora: 11:00
Lloc: IRTA, Centre de Cabrils

Ordre del dia:

  1. Estat actual dels treballs en curs i tasques a iniciar
  2. Incorporació d’una nova col·laboració al projecte (Cal Miceli)
  3. Fitxa d’inici per a la divulgació del projecte per part del Departament d’Agricultura

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia), Nestor Hladun (UB), Xavier Parladé (IRTA) i Joan Pera (IRTA).

Es conviden a la Reunió Sara Hortal i Josep Berenguel (Cal Miceli)

1. Estat actual dels treballs en curs i tasques a iniciar

Es presenta (mitjançant un Power Point, preparat pel coordinador IRTA) el desenvolupament dels treballs en curs i el seu estat actual. Així com les tasques previstes i el calendari d’execució.

La presentació s’adjunta a la present acta, i s’ha passat còpia de la mateixa a Carles Díaz i a Eduard Puigdomenech per a que la publiqui a la web del projecte (https://www.bolets.local).

2. Incorporació d’una nova col·laboració al projecte (Cal Miceli)

El grup operatiu considera molt interessant incorporar al desenvolupament del projecte la col·laboració de “Cal Miceli”. Pot aportar més instal·lacions on desenvolupar els experiments pilot, i l’experiència científica d’un dels seus membres pot ajudar la consecució dels objectius fixats. S’acorda per majoria acceptar la incorporació, i s’encarrega al coordinador del grup que faci els contactes amb el DARP de cara a concretar la millor manera d’incorporar aquesta nova col·laboració.

3. Fitxa d’inici per a la divulgació del projecte per part del Departament d’Agricultura

Es revisa la fitxa d’inici de projecte demanada pel DARP i s’encarrega al coordinador que la faci arribar un cop emplenada. Les dues fitxes s’adjunten també a la present acta. Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 13:00h.