Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 19 de gener de 2021
Hora: 11:00
Lloc: on line (Google Meet)

Ordre del dia:

  1. Presentació de l’estat actual de les tasques del projecte
  2. Activitats de divulgació del projecte

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Josep Girbal (Societat Catalana de Micologia), Nestor Lahdun (UB), Antonio Gómez (UB), Xavier Parladé (IRTA) i Joan Pera (IRTA). (Donades les restriccions de mobilitat vigents per l’estat de pandèmia la reunió es va fer de manera telemàtica via Google Meet).

Informació prèvia:

En Salvador Ordóñez va informar de que acabava la seva activitat en el Gremi de Fusta i Moble. Donat que constava com a representant del Gremi en el Grup Operatiu, s’ha informat al DARP per a que consti en l’expedient del projecte. Així mateix, En Carles Díaz s’encarregarà de contactar amb el Gremi per tal de que assignin un nou interlocutor dins del Grup Operatiu. Es planteja demanar una reunió telemàtica amb algun representant del Gremi de Fusta i Moble. El professor Nestor Lahdum informa de la seva jubilació a finals d’aquest mes de gener. La participació de la UB es manté amb el professor Antonio Gómez, membre de l’equip investigador del projecte.

1. Estat actual del projecte. Nous resultats assolits fins el moment.

Durant els darrers mesos de 2020 s’ha procedit a l’aïllament en cultiu pur de noves soques fúngiques a partir dels exemplars de camp proporcionats per diferents membres del grup i col·laboradors.
S’han obtingut nous aïllaments de: Auricularia sp., Grifola frondosa, Fistulina hepatica, Laetiporus sulphureus, Sparassis crispa, Polyporus squamosus, Ganoderma sp., Ossicaulis lignatilis i Pleurotus eryngii. També s’han obtingut aïllaments de Lentinelus ursinus malgrat no tenir interès com a comestible. En conjunt, disposem de l’ordre de 50 nous aïllaments de 10 espècies lignícoles. Les novetats respecta a la campanya anterior serien: Auricularia sp, Ossicaulis lignatilis i Pleurotus eryngii. De la resta d’espècies ja disposàvem d’aïllaments, però

la introducció de noves soques pot millorar els resultats esperables en especies com Sparassis crispa, Laetiporus sulphureus o Fistulina hepatica, per exemple.
S’ha intentat novament, en aquesta campanya. obtenir aïllaments en cultiu pur de Sabatera (Scutiger pes-caprae). Com en intents anteriors no s’ha aconseguit l’aïllament, el fong no creix en els medis de cultiu utilitzats.

S’han fet també re-aïllaments a parir de bolets cultivats (Agrocybe aegerita, Grifola frondosa, Fistulina hepatica, Meripilus giganteus, Polyporus squamosus) obtinguts en els experiments de cultiu desenvolupats durant el 2020.

Fins a la data, s’han fet extraccions de DNA de la meitat dels nous aïllaments obtinguts durant la tardor de 2020. També s’han fet extraccions de DNA dels exemplars recollits a camp de cada espècie. Durant els propers mesos de febrer i març es continuaran les extraccions i es faran les amplificacions per PCR de la regió ITS del rDNA, les quals es seqüenciaran per determinar la correspondència entre el cultiu aïllat i l’espècie esperada.

Abans de les festes de Nadal es varen deixar en incubació cultius per a l’obtenció de llavors de diferents soques i espècies. Actualment s’estan incubant: una soca d’Auricularia sp., cinc soques de Fistulina hepatica, dos soques de Grifola frondosa i una soca d’Infundibulicybe geotropa. Ja està totalment crescuda la llavor de: dues soques de Grifola frondosa, dues soques de Ganoderma lucidum, i tres de Laetiporus sulphureus. Aquestes llavors ja crescudes es portaran a Bolet ben Fet demà mateix (20-1-21). A mitjans de desembre del 2020 ja es va portar llavor de Ganoderma resinaceum a Bolet ben Fet.

Durant el mes de febrer es prepararà llavor de la resta dels nous aïllaments obtinguts, amb la intenció d’iniciar els cultius entre març i abril.

Pel que fa referència als cultius i la producció de bolets, en aquest moments s’ha desenvolupat ja el sistema per cultivar tres de les espeices: Agrocybe aegerita, Meripilus giganteus i Polyporus squamosus. En especial la primera, A. aegerita, estaria ja en fase de passar a la producció comercial al estar inclosa en el Real Decret 30/2009 de comercialització de bolets per alimentació.

En un segon nivell tindríem l’especie Fistulina hepatica. S’ha aconseguit la fructificació en condicions de cultiu, però no amb la freqüència i quantitat desitjables. S’estan assajant noves condicions de cultiu (incubació en foscor,…) per millorar la fase de floració.
Pel que fa a Laetiporus sulphureus, estaria encara un pas enrere. S’aconsegueix el creixement en el substrat de cultiu, però no s’ha arribat encara a la producció de bolets. En altres especies com: Sparassis crispa i Lyophyllum decastes tenim un bon mètode de producció de llavor, però cal millorar encara la composició del substrat de cultiu per aconseguir un bon creixement.

Es proposa fer una recerca bibliogràfica extensa d’aquestes darreres espècies i dissenyar experiments per determinar les millores (substrat, condicions ambientals,…) que cal introduir en el sistema de cultiu. Antonio Gómez proposa incorporar al projecte un estudiant (Treball final de Carrera) que pugui donar impuls a aquests experiments.

S’ha iniciat ja la participació de diferents restauradors, tal i com estava prevista en la proposta de projecte. Les especies avaluades han estat les tres que ja tenim en fase final i llestes per a arribar a una producció comercial: A. aegerita, M. giganteus i P. squamosus.
A gran trets, les respostes arribades fins ara coincideixen majoritàriament en que:

  • A. aegerita és un bolet molt interessant des del punt de vista dels cuiners i estarien interessats en incorporar-lo ja a les seves cartes
  • P. squamosus resultaria interessant per la novetat que representa, tot i que la seva textura resulta relativament dura.
  • M. giganteus resulta excessivament fibrós. A més, enfosqueix molt (quasi a negre) al cuinar-lo i no queda tampoc agradable a la vista. No tindria cap interès des del punt de vista gastronòmic. Queda per determinar si pogués oferir algun interès des del punt de vista nutricèutic o medicinal.

De cara a la participació dels cuiners es constaten dues necessitats. Caldria disposar de les fitxes descriptives de cada espècie que te elaborades la Societat Catalana de Micologia per oferir més informació als cuiners, i caldria convèncer als cuiner que utilitzin les fitxes preparades per a que ens passin les seves valoracions i que tenen disponibles a la web del projecte (www.bolets.net).

2. Activitats de divulgació del projecte

El comunicat de premsa que es va preparar a l’octubre es va enviar a diferents mitjans de comunicació escrita. Ha estat publicat en 5 mitjans diferents.

Des de Bolets de Soca s’està gestionant la possibilitat de que el projecte tingui divulgació en un programa de TV3.

Està ja concretada una acció divulgativa el mes d’abril de 2021. Serà una Jornada Tècnica en el marc de Pla de Transferència del DARP. En una propera reunió de coordinació es concretarà definitivament. La proposta és presentar els resultats obtinguts durant el 2020. La resta de resultats que s’obtinguin es presentaran un una segona Jornada Tècnica, encara per concretar, a desenvolupar durant el darrer trimestre de 2021.

La pàgina web del projecte (www.bolets.net) registre del ordre de 400 entrades d’un 250 visitants. Es demana que tota la informació generada en el desenvolupament del projecte, en especial les aportacions dels restauradors, es canalitzin a traves de la web, per disposar d’un registre estructurat de tots els resultats

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió.

Signatura: Joan Pera Àlvarez