Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 15 de juny de 2021
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Informació sobre les tasques en curs
  2. Planificació de les tasques a realitzar fins a la finalització del projecte

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Josep Girbal, Laia Ribas (ambdós de la Societat Catalana de Micologia), Antonio Gómez (UB), i Joan Pera (IRTA).

1. Informació sobre les tasques en curs

Addicionalment a la informació ja facilitada via correu electrònic des de la darrera reunió de coordinació, s’informa de que:

S’han muntat ja, a les instal·lacions de Bolet ben Fet, els experiments programats per assajar diferents composicions del substrat de cultiu amb les espècies: Laetiporus sulphureus, Fistulina hepatica i Lyophyllum decastes. Els dos primers formen part del treball de màster de l’estudiant de la UB, Magí Catasús.

Queda per muntar l’experiment amb Sparassis crispa en diferents substrats de cultiu a base de serradures i compost de coníferes. La llavor està encara en incubació donat el seu lent creixement.

Recentment s’han obtingut, per segon cop, fructificacions de Fistulina hepatica en el substrat estàndard de cultiu. Es va introduir com a modificació la incubació del cultiu en condicions de foscor. Aquest resultats son una bona senyal de cara a obtenir conclusions en els experiments instal·lats recentment.

S’ha proporcionar a Bolet ben Fet nova llavor d’Agrocybe aegerita per a la producció de bolets destinats a les proves amb restauradors.

 

L’Eduard Puigdomènech informa de que la pàgina web (www.bolets.net) ha estat actualitzada amb les darreres informacions i novetats.

2. Planificació de les tasques a realitzar fins a la finalització del projecte

  • Hem rebut ja la documentació per anar preparant l’informe final del projecte. Aquest informe s’ha de presentar telemàticament abans del 30 de setembre. Disposem de tres mesos per enllestir els informes tècnics i econòmics.
  • Es debat sobre la inclusió de les espècies fúngiques, amb les que hem desenvolupat un sistema de cultiu eficaç, en els annexes del Reial Decret que ordena la comercialització de bolets comestibles. La Laia Ribas s’encarregarà de fer les gestions principals per esbrinar què cal fer per aconseguir la seva inclusió. La resta col·laborarem en aquesta tasca per recavar el màxim d’informació possible.
  • Donades les dificultats per fer créixer la llavor d’Sparassis crispa (creix molt lentament en el substrat de gra, especialment amb aquells aïllaments que ja porten un any o més en subcultiu a la col·lecció de soques), es proposa, a suggeriment de l’Antonio Gómez, provar un substrat a base de serradures de conífera (d’un pH = 5,5). Es posarà en marxa un experiment a l’IRTA a principis de juliol.
  • En Carles Diaz informa de que ha contractat els serveis d’una empresa externa especialitzada per fer la divulgació dels resultats del projecte en diferents mitjans de comunicació.
  • Es planteja la possible aplicació d’algunes de les espècies amb les que hem treballat (Ganoderma, Meripilus giganteus) com a complements medicinals o suplements alimentaris. Pel que fa a les aplicacions mèdiques d’aquests fongs, en Josep Girbal fa esment de que té contactes amb un metge de Can Ruti interessat en el tema.

La Laia Ribas ens passarà un llistat oficial sobre les espècies de bolets que estan autoritzats com a additiu o suplement alimentari o farmacèutic.

  • Ja està concertada amb el Departament una segona jornada PATT, a finals d’any, en la que divulgar tots els resultats obtinguts en el projecte pilot. La jornada s’ha de concretar per a la darrera setmana de novembre o la primera de desembre.
  • Es proposa preparar una publicació tècnica, amb els resultats més interessants del projecte, que pugui aparèixer a la revista de la Societat Catalana de Micologia. El document hauria d’estar preparat el desembre.

 

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 13:00h.