Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 9 d’octubre de 2020
Hora: 11:00
Lloc: IRTA, Centre de Cabrils.

Ordre del dia:

  • Presentació de l’estat actual de les tasques del projecte
  • Iniciatives per a reprendre (i incentivar) la recol·lecció d’exemplars a camp
  • Activitats de divulgació del projecte

 

Assistents a la reunió:

Tot i que inicialment va ser convocada al centre de Cabrils, es va acabar fent de manera telemàtica (via Skype).

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia), Josep Girbal (Societat Catalana de Micologia) i Joan Pera (IRTA).

 

1. Estat actual del projecte. Resultats assolits fins el moment.

La intenció inicial era presenta (mitjançant un Power Point, preparat pel coordinador IRTA) el desenvolupament dels treballs en curs i el seu estat actual. Així com les tasques previstes i el calendari d’execució. Donat que no va ser possible, s’adjunta a la present acta un document en pdf amb les dades i resultats, i s’ha passat còpia de la mateixa a Carles Díaz i a Eduard Puigdomenech per a que la publiqui a la web del projecte (https://www.bolets.net) i quedi a disposició de tots els participants.

Com a resum, fins el moment actual, s’han obtingut un total de 76 aïllaments fúngics de 9 espècies lignícoles, s’ha posat a punt un mètode de producció d’inòcul (llavor) efectiu per a 8 de les especies i un total de 49 soques. En aquests moments ja s’ha proporcionat llavor de totes elles a Bolet ben Fet.

Amb aquests inòculs s’han fet 43 proves pilot de cultiu de bolets, amb 8 espècies fúngiques, i utilitzant els protocols estàndard de l’empresa. D’aquestes proves pilot s’ha arribat a la obtenció de bolets amb quatre de les espècies: Agrocybe aegerita, Fistulina hepatica, Meripilus giganteus, i Polyporus squamosus.

S’ha proporcionat llavor de: A. aegerita, M. giganteus i P. squamosus a nivell “comercial” (bosses de 5 kg) per a que s’iniciï un assaig de producció a major escala.

 

2. Iniciatives per a reprendre (i incentivar) la recol·lecció d’exemplars a camp

Iniciem el darrer trimestre de 2020 i el darrer període de fructificació en camp de bolets lignícoles dins dels terminis d’execució del projecte. Per tant tots els assistents estan d’acord en que cal reactivar i incentivar les sortides de camp.
Les recol·leccions de camp es dirigiran a tres objectius principals:

  • Recollir espècies de la llista de fongs lignícoles candidats detallada en el protocol del projecte. Amb especial èmfasi en aquelles de les que encara no hem obtingut un aïllament en cultiu pur.
  • Recollir un nombre elevat d’exemplars (1 kg a ser possible) d’aquelles espècies de las que ja hem obtingut fructificacions en cultiu. L’objectiu és disposar de material silvestre suficient per comparar els anàlisis amb el material cultivat.
  • Recollir exemplars d’alguna espècia tòxica per disposar d’un control positius en els assajos de citotoxicitat.

3. Activitats de divulgació del projecte

Es considera que ja s’ha arribat a un progrés suficient del projecte i a uns primers resultats prou bons com per plantejar las primeres accions divulgatives.

S’ha començat a preparar un comunicats de premsa que donin a conèixer el projecte. S’està treballant per fer-ho arribar a diferents mitjans de comunicació (diaris, radio, tv). S’ha passat esborranys als membres del GO per a que ho revisin.

S’ha planificat una acció divulgativa per la primavera de 2021 en el marc de Pla de Transferència del DARPA. En properes reunions de coordinació s’anirà concretant.

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 13:00h.