Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 29 d’octubre de 2021
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (BoletsdeSoca.com), Laia Ribas
(Societat Catalana de Micologia), Antonio Gómez (UB) i Joan Pera (IRTA).

1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

La documentació tècnica/científica que s’ha de presentar per a la justificació del projecte, amb data límit 15 de novembre, està pràcticament enllestida. Tant les fitxes finals del projecte (en català i castellà), com la memòria, estan quasi del tot redactades. Cal afegir només la part corresponent a les enquestes realitzades als cuiners, i els resultats de les proves de citotoxicitat. Joan Pera es compromet a tenir els tres documents tancats pel dia 12 de novembre (com a molt tard) i fer-los arribar a Carles Diaz i Artur Feijoo per a la seva signatura i enviament telemàtic al DACC. Antonio Gómez s’ofereix a col·laborar en la revisió dels texts. En Carles Diaz ha fet revisió de les factures que cal tramitar, en els treballs encara en marxa, per tal de justificar totes les despeses del projecte.

Els tràmits per poder incloure les noves especies cultivades en l’annex d’espècies comercialitzables del RD 30/2009 continuen. Els esforços es centraran en les tres especies, no incloses en l’annex com a cultivades, que es consideren amb millors expectatives: Cerioporus squamosus, Fistulina hepatica i Lyophyllum decastes. Les gestions les està portant a terme Laia Ribas, de la Societat Catalana de Micologia, per via de l’Agencia Catalana de Seguretat Alimentària.

Laia Ribas i Carles Díaz es comprometen a reunir-se conjuntament amb el nou President de la Societat Catalana de Micologia (SCM), Jaume Llistosella, la setmana vinent, per concretar el format del dossier de la feina que s’ha fet, i s’està fent, per tal d’obtenir la inclusió de les noves espècies a l’annex del RD, així com del sistema de facturació.

S’acorda penjar a la web les fitxes micològiques de les espècies fúngiques amb les que s’ha treballat en el projecte tal i com estan redactades en aquest moment. Es faran arribar a Eduard Puigdomènech, juntament amb les fotografies corresponents, per a que actualitzi la pàgina web del projecte (www.bolets.net).

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 12:00h.