Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 7 de setembre de 2021
Hora: 11:00
Lloc: en línia (Skype)

Ordre del dia:

  1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de Soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia), i Joan Pera (IRTA).

1. Preparació de la Memòria i Certificació final del Projecte Pilot Innovador

En Carles Diaz exposa que algunes de les tasques que resten per desenvolupar dins del projecte resulten molt més efectives si es duen a terme durant els mesos de tardor. En especial, la valoració organolèptica i culinària per part dels restauradors que estan participant, i amb els que cal insistir per a obtenir tota la informació possible, així com les tasques de divulgació, tant al sector com a la opinió pública en general. Per aquest motiu, s’ha sol·licitat de forma motivada una pròrroga en l’execució i justificació del projecte pilot fins el 15 de novembre. Això permetria participar, per exemple, en: Slow Food Catalunya, Fira Àpat de Barcelona, Forum Gastronòmic…(totes elles a l’octubre). La documentació s’ha presentat telemàticament al DAMM avui mateix, dia 7 de setembre de 2021.

Laia Ribas informa de que estem a l’espera de rebre les indicacions, per part de l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Agricultura), de com procedir per a poder incloure, en el decret de bolets comercialitzables, les especies fúngiques que hem aconseguit cultivar i que no figuren en l’esmentat decret. En especial: Fistulina hepatica, Lyophyllum decastes i Polyporus squamosus.

Na Laia Ribas ofereix la possibilitat d’utilitzar els contactes que disposa en algunes cadenes de televisió (A3, TVE) per mirar de fer difusió també del projecte en aquests tipus de mitjans. Al mateix temps, proposa aprofitar el projecte de recerca engegat per dissenyar material divulgatiu i activitats formatives que puguin arribar a les escoles i acostar el mon dels bolets, i el seu cultiu, als estudiants de primària i secundària. Queden d’acord en coordinar-ho amb l’Eduard Puigdomènech i reunir-nos novament.

Es discuteix la importància de la síntesi de vitamina D en algunes especies de bolets lignícoles cultivats, i l’interès per un assaig comparant el contingut en vitamina D d’algunes de les especies (maitake per exemple) cultivades en diferents condicions lumíniques. Es podria plantejar abordar un assaig de dimensions reduïdes si es concedís la pròrroga sol·licitada.

En Joan Pera comunica que s’ha posat en contacte amb les companyes de transferència tecnològica i comunicació de l’IRTA, així com amb els tècnics del DAMM, de cara a programar una segona jornada PATT pel dia 11 de novembre de 2021 a la tarda (17-19h). Serà una jornada continuació de la que es va fer a l’abril i en la que presentar els resultats definitius del projecte.

Sense altres temes a tractar, s’aixeca la reunió a les 12:00h.

*Actualització

Amb posterioritat a la reunió de coordinació s’han produït novetats rellevants en alguns dels temes tractats, que passem a relacionar en les següents NOTES:

  • El DAMM ha contestat afirmativament i es concedeix la pròrroga del projecte fins el 15 de novembre de 2021 (s’adjunta resolució)
  • La Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha contestat sobre el procediment a seguir, i podem donar per iniciat el procés per a arribar a incloure les noves espècies cultivades al decret que regula la comercialització de bolets comestibles.