Acta de la reunió del grup operatiu projecte pilot innovador:

Diversificació del cultiu de bolets comestibles amb noves especies autòctones

Data: 22 de novembre de 2019
Hora: 12:00
Lloc: IRTA, Centre de Cabrils

Ordre del dia:

  1. Anàlisi i valoració de la necessitat de demanar pròrroga
  2. Estat actual de la feina ja iniciada
  3. Inici de les activitats previstes

 

Assistents a la reunió:

Carles Diaz (TEB Verd/Bolet ben Fet), Eduard Puigdomènech (Bolets de soca), Laia Ribas (Societat Catalana de Micologia) i Joan Pera (IRTA).

1. Anàlisi i valoració de la necessitat de demanar pròrroga

S’exposa la possibilitat de sol·licitar una pròrroga, recollida en les bases de la convocatòria del projecte, donat que la confirmació de la concessió es va endarrerir fins el 20 de novembre de 2019. L’estacionalitat dels material de partida (bolets obtinguts a camp) ho justificaria.

 

Es valoren el següents punts:

  • Que tot i no tenir oficialment confirmada la concessió del projecte ja es van iniciar els treballs de recol·lecció en camp i aïllament en cultiu pur, amb la qual cosa no ha suposat cap retard en l’execució del projecte.
  • Que un cop concedit es poden imputar factures a partir de la data de sol·licitud, és a dir a partir del 31 d’octubre de 2018, amb la qual cosa les despeses realitzades fins avui es poden imputar al projecte sense problemes.
  • Que des del DARP ens informen que, tot i ser possible sol·licitar-la, és difícil que s’autoritzi una pròrroga en la finalització del projecte, ja que els pressupostos estan assignats per anys naturals i no es poden desplaçar a l’any següent, amb la qual cosa no dona gaire marge.

Valorat que els treballs ja es van iniciar, que les despeses generades fins ara es poden imputar al projecte sense problemes, i que la concessió d’una pròrroga no seria fàcil, es decideix NO demanar pròrroga a la finalització del projecte i presentar la segona certificació, com a màxim, el 30 de setembre de 2021.

2. Estat actual de la feina ja iniciada

Durant la tardor del 2018, i especialment durant la tardor del 2019, s’han estat fent recol·leccions en camp de diferents espècies llistades en la taula 1 del Pla de treball del projecte (Memòria descriptiva de l’ajut). En aquestes recol·leccions i identificacions han participat: Bolets de soca, Bolet ben fet i la Societat Catalana de Micologia (SCM). D’aquesta darrera, mencionar especialment al Srs. Andrés Valverde i Ferran Caballero per la seva activa participació.

Els aïllament en cultiu pur, a partir del exemplars recol·lectats, han estat portats a terme a l’IRTA. En el moment actual disposem d’una cinquantena d’aïllaments segons es recull en la taula adjunta.

 

Espècie fúngica Nº total d’aïllaments disponibles (desembre 2019) Nº d’aïllaments confirmats (seqüenciació ITS)
Agrocybe aegerita 14 7
Fistulina hepatica 7 5
Grifola frondosa 3
Laetiporus sulphureus 11 11
Lyophyllum decastes 10
Meripilus giganteus 4 1
Polyporus squamosus 2 2
Sparassis crispa 2 2
Volvariella caesiotincta 1

 

 

Els cultius s’estan mantenint en col·lecció per ressembra periòdica (3 mesos), en medi de cultiu fresc, als laboratoris de l’IRTA.